Strefa Młodych

Projekt realizowany w ramach Programu „GOPS-owa Strefa Pomocy”

 

 

Rozwój technologiczny stał się nieodłącznym elementem naszych czasów. Media cyfrowe nie tylko ułatwiły komunikacje międzyludzką, pozwalając na szybki przepływ informacji,  ale usprawniły pracę, gospodarkę i naukę. W ostatnich kilkunastu miesiącach stał się nieodłącznym elementem takiej komunikacji z uwagi na stan epidemii COVID – 19. Zarówno praca, nauka jak i kontakty z przyjaciółmi lub dalszą rodziną ograniczone zostały do kontaktu zdalnego.  Szczególnie dotkliwie odczuli to uczniowie, którzy z uwagi na konieczność pozostania w domu i kontynuowania nauki w formie zdalnej,  pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Przez wiele miesięcy życie tych młodych ludzi przeniosło się do świata wirtualnego, do którego często miało nieograniczony dostęp. Wielu rodziców nie interesuje się życiem cyfrowym swoich dzieci  i nie wiedzą w jakim celu używają smartfona czy internetu. Dlatego młodzi ludzie, surfując po internecie w celu szukania informacji,  narażeni są zarówno na treści nieodpowiednie dla ich wieku,  jak również na ataki osób,  którzy czują się bezkarnie w świecie on-line. W wielu przypadkach wpłynęło to negatywnie na poczucie bezpieczeństwa młodych osób, przyczyniło się do poczucia izolacji społecznej, trudności 
w nawiązywaniu kontaktów i relacji oraz spowodowało obniżenie nastroju a nawet stany depresyjne. 
 

Stan izolacji spowodował również wzrost zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, w tym sięganie po substancje psychoaktywne, w celu poprawy nastroju, wzrost agresji a nawet zachowań przemocowych w sieci, zaburzenia relacji rodzinnych.  W ostatnich kilku miesiącach widoczne jest zwiększone zapotrzebowanie na konsultacje psychologiczne z młodzieżą, która nie radzi sobie w obecnej sytuacji. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i problemom dotykającym młodzież,  pracownicy GOPS stworzyli projekt „Strefa Młodych”, która skierowana jest do młodzieży w wieku szkolnym 13 – 16 lat,  zamieszkującej Gminę Siechnice.

 

Celem projektu jest: 
• przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym (np. sięganie po używki i inne substancje psychoaktywne, spędzanie zbyt długiego czasu przed komputerem/telefonem) poprzez wskazanie alternatywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu;
• ograniczenie ilości zachowań przemocowych (zarówno w świecie rzeczywistym jak i on-line), destrukcyjnych i autodestrukcyjnych;
• stworzenie młodzieży możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy poprzez integrację młodych ludzi z różnych środowisk społecznych;
• ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych,  mających na celu radzenie sobie  sytuacjach trudnych i zapobiegających manipulacji ze strony innych osób, w szczególności w sieci,
• aktywizacja młodych do własnych projektów, umożliwiających własny rozwój i współpracę rówieśniczą.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały następujące działania na 2021 rok:
1. Kino Plenerowe (zadanie: integracja i edukacja społeczna)
Podczas wydarzenia młodzież będzie miała możliwość poczuć się jak w kinie, oglądając film ze znajomymi i nieznajomymi, jedząc popcorn i popijając colą/lemoniadą. W ramach zaproszenia na wydarzenie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i ulotek, dotyczące zagrożeń płynących z sieci i uzależnień związanych z mediami cyfrowymi. Otrzyma również informację o możliwości skorzystania z pomocy w przypadku kiedy doświadcza czegoś niepokojącego bądź też jest świadkiem wydarzeń zagrażających drugiej osobie. 
Każdy uczestnik spotkania otrzyma do wypełnienia anonimową ankietę, dotyczącą problemów dotykających młodzież i związanych z tym potrzeb. 
2. Działania z Ochotniczą Strażą Pożarną (zadanie: integracja i aktywizacja społeczna, alternatywne formy spędzania wolego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia)
Młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w zawodach sprawnościowych indywidualnych 
i grupowych, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Straż Pożarną. 
Podczas wydarzenia młodzież wspierana będzie przez specjalistę (psychologa), pod kątem radzenia sobie z trudnościami, wyrażania emocji i potrzeb oraz motywowania do działania. 
3. Mini Granty (zadanie: aktywizacja społeczna, wspieranie projektów realizowanych przez młodzież)
Młodzież będzie miała możliwość stworzenia własnych projektów, obejmujących działania, które sama zaplanuje i wraz z GOPS zrealizuje. Projekty zostaną wyłonione w ramach konkursu 
i sfinansowane ze środków profilaktyki uzależnień. 
Dzięki temu młodzież otrzyma narzędzia do realizacji zadań odpowiadających ich potrzebom, będzie miała możliwość zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności za swoje działania oraz nauczenia się współpracy z innymi.

Czas trwania projektu:
• wrzesień 2021 – kino plenerowe
• październik 2021 – zawody sprawnościowe 
• wrzesień – grudzień – granty (konkurs projektów młodzieży do realizacji w 2022 r.)

Do współpracy w realizacji Projektu zaproszeni zostaną:
• Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym
• Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie
• Placówki Oświatowe na terenie Gminy Siechnice

Do części informacyjno – edukacyjnej wykorzystane zostaną materiały w formie ulotek i plakatów opracowanych merytorycznie przez pracowników GOPS, zaangażowanych w realizację projektu. Wykorzystane zostaną również materiały informacyjne opracowane i udostępnione przez Fundację Dbam
o Mój Z@sięg https://dbamomojzasieg.pl/

Projekt „Strefa Młodych” planowany jest do cyklicznej realizacji w kolejnych latach, wzbogacany wg zapotrzebowania wyrażonego przez młodzież, na podstawie informacji uzyskanych z anonimowych ankiet oraz rozmów z młodymi podczas spotkań.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na rok 2021 
(Uchwała Nr XXXV/299/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 grudnia 2020 r.)
 

Programy społeczne i projekty