Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach wyznaczył panią Martę Uberna na Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek;
  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach– Marta Uberna 

adres do korespondencji: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej  Katarzynie 

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

tel. 71/311 39 68

e-mail gops@gops-siechniece.org.pl

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach obowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interentowej Ośrodka  https://gops-siechnice.org.pl/

oraz Strony BIP Ośrodka http://bip.gops-siechnice.org.pl/start.

 

 Dostępność architektoniczna

Do Ośrodka budynku prowadzi jedno wejście główne. Na parterze znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na I piętro gdzie mieści się Ośrodek. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Programy społeczne i projekty