Świadczenia pieniężne i rzeczowe

 

Co do zasady, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze  zmianami), prawo do świadczeń pieniężnych lub rzeczowych z pomocy społecznej przysługuje: 

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 776,- zł. (czyli „kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”);

- osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,- zł,

(czyli „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”);

- rodzinie, której miesięczny dochód nie przekracza odpowiedniej dla liczby osób w rodzinie sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli „kryterium dochodowego rodziny”)

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych poniżej powodów (lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej):

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osobom i rodzinom spełniającym powyższe warunki może być przyznana pomoc w następujących formach:

1. Zasiłek stały, który przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Niezbędnym warunkiem uzyskania zasiłku stałego jest więc wiek emerytalny lub posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Informacje dotyczące ubiegania się o orzeczenie o stopniu stopniu niepełnosprawności oraz wymaganych druków:
https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci#on
https://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/orzecznictwo-o-niepelnosprawnosci

2. Zasiłek celowy, który jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym przede wszystkim na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy bywa przyznawany także w formie rzeczowej (np. zakup z dowozem opału lub sfinansowanie zakupu leków).

3. Zasiłek okresowy, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

4. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej (np. pożar, powódź, huragan) może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i może on nie podlegać zwrotowi.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Specjalny zasiłek celowy może być udzielany jedynie w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, wy­magających wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczających poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości i musi być przeznaczony na niezbędne potrzeby bytowe, których zaspokojenie stało się niemożliwe wskutek wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, wyjątko­wych okoliczności.

Decyzja dotycząca przyznania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego z pomocy społecznej wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim rodzinną i materialną, osoby ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji na temat możliwości ubiegania się o świadczenia pieniężne bądź rzeczowe przyznawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:10 do 10:00, a w środę w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty