Opieka wytchnieniowa 2021

Program - Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Cele Programu:
Oferta skierowana jest w szczególności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki, będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.
Kwota dofinansowania – 24.000,00 zł
Całkowita wartość – 24.000,00 zł
Realizacja Programu:
W Gminie Siechnice osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługę opieki wytchnieniowej, ze względu na ograniczona liczbę miejsc będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego lub dziennego i innych.
Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Pozostałe informacje:
Jednostką realizującą Program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2021 r. Docelowo opieką  w ramach Programu zostanie objętych 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenie Gminy Siechnice, przy czym w przypadku każdej z osób świadczenie usług wyniesie 100 godzin w trakcie trwania Programu.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” 
Dokumenty niezbędne do uzyskania opieki wytchnieniowej:
Karta zgłoszenia do której należy dołączyć:
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;
2. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.
Karta Pomiaru, nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą miały pierwszeństwo w dostępie do wolnych miejsc usługi Opieki wytchnieniowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerami telefonów:
71 311 39 68 w. 112 lub 114 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10 – 15:10.

 

Programy społeczne i projekty