W rodzinie jest MOC 2019-2020

W Rodzinie Jest MOC

CELE PROJEKTU:

 

Celem projektu „W rodzinie jest MOC” jest realizacja usług w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie zaplanowano dla rodzin osób będących klientami GOPS w Siechnicach mających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych wraz z dziećmi, osób przygotowujących się i świadczących usługi na rzecz pieczy zastępczej w tym kandydatów na rodziny zastępcze, dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wrocławskiego oraz wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zamieszkujących gminę Siechnice.

CELEM GŁÓWNYM 

projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie gminy Siechnice i powiatu wrocławskiego  w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez nast. działania:

- udzielenie wsparcia specjalistycznego  dla rodzin przeżywających trudności;

- rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym;

- umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny naturalnej poprzez współpracę z gminami w zakresie udzielania wsparcia rodzicom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

- praca z rodziną (asystent rodziny) przyczyniająca się do powrotu dziecka z pieczy do rodziny biologicznej;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych kadry zajmującej się pracą z rodziną i dzieckiem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym.

Sposób realizacji:

- zapewnienia usług wspierających rodzinę;

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w rodzinach przeżywających problemy;

- przeciwdziałanie zjawisku przemocy i uzależnień;

- organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, oraz dla funkcjonujących rodzin zastępczych w celu zwiększenia kompetencji i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;

- zapewnienie rodzinom zastępczym, ich podopiecznym oraz usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, diagnostyczno – terapeutycznej;

 - budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej w środowisku i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej;

 

2. Umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny naturalnej poprzez współpracę z jst oraz instytucjami pracującymi z rodziną i dzieckiem.

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu są zgodne z SzOOP RPO WD 2014-2020 w zakresie Osi 9 Włączenie Społeczne, działaniem 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.


 

PLANOWANE EFEKTY:

 

1.  Wsparcie 9 istniejących miejsc świadczenia usług społecznych  które będą istniały po zakończeniu projektu (asystentura rodzinna, rodziny zastępcze).

2. Utworzenie 8 nowych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (asystentura rodzinna, konsultacje specjalistyczne, rodziny wspierające, rodziny zastępcze).

3. Objęcie 137 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  usługami społecznymi, usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej takimi jak:

 

- interwencja kryzysowa;

 

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej i wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej;

 

- poradnictwo specjalistyczne (m i. In. psychologiczne, pedagogiczne, prawne) medyczne  i mediacje;

 

- warsztaty kompetencji;

 

- asystentura rodzinna;

- pomoc pieniężna.

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.300.111, 20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:1.234.111,20 zł

 

POSTĘP PROJEKTU:


 

Trzeci kwartał roku 2020:


 

Zadanie 1. Usługi interwencji kryzysowej.

W ramach zadania interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej i psychologicznej mieszkańcom powiatu wrocławskiego. Psycholog dyżurował w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w godzinach 7.45 – 14.45. Interwent pełnił również dyżury w II i III wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. Na spotkanie z interwentem można było zapisać się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Centrum. W nagłych sytuacjach psycholog przyjmował bez zapisów, istniała również możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia.

 

Zadanie 2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej i wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach zadania odbyły się po dwie edycje warsztatów kompetencji rodzicielskich oraz warsztatów kompetencji dla dzieci, a także jedna edycja treningu umiejętności wychowawczych wyłącznie w formie stacjonarnej z uwagi na ograniczenia związane z organizowaniem wyjazdowych form szkoleniowych. Druga edycja treningu umiejętności wychowawczych planowana do realizacji.

Zadanie 3. Prowadzenie poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego).

W ramach zadania pedagog Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu świadczył usługi wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu wrocławskiego przez 4 godziny tygodniowo. Oferowane wsparcie pedagogiczne miało na celu poprawę funkcjonowania szkolnego wychowanków, a także poprawę i nauczanie prawidłowych postaw rodzic – dziecko. Rodziny rekrutowane były do projektu przez uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji z pedagogiem telefonicznie, e – mailowo lub koordynatorowi RPZ.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju świadczenie usług odbywało się również w sposób zdalny poprzez różne kanały komunikacyjne.

Zadanie 4. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej.

Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę szkolenia dla trzech kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe według programów szkoleniowych „Pride”, „Rodzina” lub innych akceptowanych przez ministerstwo dających odpowiednie kwalifikacje.

Zadanie 5 Usługi pracy z rodziną - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

Świadczący usługi w ramach projektu specjaliści, tj. psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci, psychoterapeuta, prawnik oraz psychiatra realizowali poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu, odbywał się także dyżur mediatora. Zrealizowano również trzy spotkania grupy wsparcia.

Zadanie 6 Usługi pracy z rodziną - warsztaty kompetencji

Zrealizowano drugą edycję wyjazdowych warsztatów kompetencji rodzicielskich dla dorosłych członków rodzin uczestniczących w projekcie oraz zrealizowano drugą edycję wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych dla ich dzieci.

Zadanie 7 Usługi pracy z rodziną - asystentura rodzinna

W ramach zadania dwoje asystentów rodziny – jeden pracownik oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi zatrudniony na potrzeby projektu – realizowali nadal usługi pracy z rodziną – asystenturę rodzinną. Usługami asystentury rodzinnej było objętych łącznie 87 osób w 24 rodzinach.

Zadanie 8 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów kadry wsparcia rodziny.

Zakończono realizację szkolenia dla trzech rodzin wspierających. Realizowano indywidualne konsultacje dla rodzin wspierających.

W odniesieniu do wszystkich zadań w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wniosek o płatność podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.


 

 

 Drugi kwartał roku 2020:

Zadanie 1. Usługi interwencji kryzysowej.

W ramach zadania interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej i psychologicznej mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego. Psycholog dyżurował w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w godzinach 7.45 – 14.45. Interwent pełnił również dyżury w II i III wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. Na spotkanie z interwentem można było zapisać się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Centrum. W nagłych sytuacjach psycholog przyjmował bez zapisów, istniała również możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia.

W ramach zadania odbywały się konsultacje prawnika (pracownik PCPR), który świadczył bezpłatne poradnictwo prawne przez dwie godziny tygodniowo. Do prawnika obowiązywały zapisy telefoniczne, 
e-mailowe lub osobiste. Istniała możliwość odbycia konsultacji w tut. Centrum lub w siedzibie PCUS 
w Kątach Wrocławskich.

Specjalista ds. uzależnień dla dzieci i specjalista ds. uzależnień dla dorosłych rozpoczął spotkania 
z uczestnikami celem realizacji wsparcia w zakresie terapii i profilaktyki uzależnień. Konsultacje odbywały się po wcześniejszym umówieniu w Kątach Wrocławskich oraz w Małkowicach.

Z powodu obowiązującego stanu epidemii świadczenie usług odbywało się również w sposób zdalny poprzez różne kanały komunikacyjne.

Zadanie 2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej i wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach zadania zaplanowano warsztaty kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz warsztaty kompetencji dla dzieci w formie wyjazdowej. Z uwagi na ograniczenia związane z organizowaniem wyjazdowych form szkoleniowych zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie całości zadania w formie stacjonarnej. W ramach zadania przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców zadania. Wyłoniono wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa.


 

Zadanie 3. Prowadzenie poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego).

W ramach zadania pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu świadczył usługi wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wrocławskiego przez 4 godziny tygodniowo. Oferowane wsparcie pedagogiczne miało na celu poprawę funkcjonowania szkolnego wychowanków, a także poprawę i nauczanie prawidłowych postaw rodzic – dziecko. Rodziny rekrutowane były do projektu przez uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji z pedagogiem telefonicznie, e – mailowo lub koordynatorowi RPZ.

Z powodu obowiązującego stanu epidemii świadczenie usług odbywało się również w sposób zdalny poprzez różne kanały komunikacyjne.

Zadanie 4. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej.

Realizacja szkolenia dla trzech kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe według programów szkoleniowych „Pride”, „Rodzina” lub innych akceptowanych przez ministerstwo dających odpowiednie kwalifikacje – poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze. Rozpoczęto przygotowanie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców zadania.

Zadanie 5 Usługi pracy z rodziną - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

Świadczący usługi w ramach projektu specjaliści, tj. psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci, psychoterapeuta, prawnik oraz psychiatra realizowali poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu. Zrealizowano również trzy spotkania grupy wsparcia.

Zadanie 6 Usługi pracy z rodziną - warsztaty kompetencji

W drugim kwartale roku 2020 r. zadanie nie było realizowane. Jednak w niniejszym wniosku o płatność zostało wykazane finansowanie w ramach projektu pierwszej edycji wyjazdowych warsztatów kompetencji rodzicielskich dla dorosłych członków rodzin uczestniczących w projekcie oraz pierwszą edycję wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych dla ich dzieci, które odbyły się w lutym 2020 r.

Zadanie 7 Usługi pracy z rodziną - asystentura rodzinna

W ramach zadania dwoje asystentów rodziny – jeden pracownik oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi zatrudniony na potrzeby projektu – realizowali nadal usługi pracy z rodziną – asystenturę rodzinną. Usługami asystentury rodzinnej było objętych łącznie 67 osób w 20 rodzinach.

Zadanie 8 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów kadry wsparcia rodziny.

Przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę szkolenia dla rodzin wspierających. Rozpoczęto realizację szkolenia dla trzech rodzin wspierających

Zadanie 9. Wypłata świadczeń pieniężnych.

W okresie rozliczeniowym wypłacono łącznie 7.573 zł w ramach świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej, stanowiących wkład własny Powiatu Wrocławskiego.

 
 

W odniesieniu do wszystkich zadań w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wniosek o płatność podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.

 
 

 Styczeń i luty 2020 r.

1. Interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej i psychologicznej mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego. Psycholog dyżurował w siedzibie tut. Centrum w godzinach 7.45 – 15.45. Interwent pełnił również dyżury w II i IV wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. W pozostałe wtorki dyżurował w siedzibie GOPS w Siechnicach oraz w PCUS w Kątach Wrocławskich. Na spotkanie z interwentem można było zapisać się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Centrum. W nagłych sytuacjach psycholog przyjmował bez zapisów, istniała również możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia. 
W ramach zadania odbywały się konsultacje prawnika (pracownik PCPR), który świadczył bezpłatne poradnictwo prawne przez dwie godziny tygodniowo. Do prawnika obowiązywały zapisy telefoniczne, e-mailowe lub osobiste. Istniała możliwość odbycia konsultacji w tut. Centrum lub w siedzibie PCUS w Kątach Wrocławskich. 
Centrum przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia specjalisty ds. uzależnień dla dzieci i specjalisty ds. uzależnień dla dorosłych. Wyłoniono wykonawców na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą oraz dokonano czynności formalnych celem zaplanowania spotkań z terapeutami.

2. Zaplanowano dwie edycje warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla 15 opiekunów zastępczych. 
W czasie wyjazdowego szkolenia dla opiekunów zastępczych zostaną przeprowadzone wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej do 15 roku życia.


3.  Pedagog świadczył usługi wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wrocławskiego przez 4 godziny tygodniowo. Oferowane wsparcie pedagogiczne miało na celu poprawę funkcjonowania szkolnego wychowanków, a także poprawę i nauczanie prawidłowych postaw rodzic – dziecko. Rodziny rekrutowane były do projektu przez uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji z pedagogiem telefonicznie, e – mailowo lub koordynatorowi RPZ. 

4. Realizacja szkolenia dla trzech kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe według programów szkoleniowych „Pride”, „Rodzina” lub innych akceptowanych przez ministerstwo dających odpowiednie kwalifikacje – poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze.
Rozpoczęto przygotowanie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców zadania.

5. Świadczący usługi w ramach projektu specjaliści, tj. psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci, psychoterapeuta, prawnik oraz psychiatra realizowali poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu. Zrealizowano również dwa spotkania grupy wsparcia. 

6. Zrealizowano drugą edycję stacjonarnych warsztatów kompetencji rodzicielskich dla dorosłych członków rodzin uczestniczących w projekcie.
Zrealizowano pierwszą edycję wyjazdowych warsztatów kompetencji rodzicielskich dla dorosłych członków rodzin uczestniczących w projekcie oraz zrealizowano pierwszą edycję wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych dla ich dzieci.

   


7.  Dwoje asystentów rodziny – jeden pracownik oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi zatrudniony na potrzeby projektu – realizowali nadal usługi pracy z rodziną – asystenturę rodzinną. Usługami asystentury rodzinnej było objęte łącznie 74 osoby w 20 rodzinach. 

W odniesieniu do wszystkich zadań podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.

Czwarty kwartał roku 2019:

1. Interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej i psychologicznej mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego. Psycholog dyżurował w siedzibie tut. Centrum w godzinach 7.45 – 15.45. Interwent pełnił również dyżury w II i IV wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. W pozostałe wtorki dyżurował w siedzibie GOPS w Siechnicach oraz w PCUS w Kątach Wrocławskich. Na spotkanie z interwentem można było zapisać się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Centrum.
W nagłych sytuacjach psycholog przyjmował bez zapisów, istniała również możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia.
W ramach zadania odbywały się konsultacje prawnika (pracownik PCPR), który świadczył bezpłatne poradnictwo prawne przez dwie godziny tygodniowo. Do prawnika obowiązywały zapisy telefoniczne, e-mailowe lub osobiste. Istniała możliwość odbycia konsultacji w tut. Centrum lub w siedzibie PCUS w Kątach Wrocławskich.
Centrum przeprowadziło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia specjalisty ds. uzależnień dla dzieci i specjalisty ds. uzależnień dla dorosłych. Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2019 r. Do końca grudnia 2019 r. miały miejsce dalsze czynności postępowania przetargowego.

2. Zaplanowano dwie edycje warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla 15 opiekunów zastępczych.
W czasie wyjazdowego szkolenia dla opiekunów zastępczych zostaną przeprowadzone wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej do 15 roku życia.

3. Pedagog świadczył usługi wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wrocławskiego przez 4 godziny tygodniowo. Oferowane wsparcie pedagogiczne miało na celu poprawę funkcjonowania szkolnego wychowanków, a także poprawę i nauczanie prawidłowych postaw rodzic – dziecko. Rodziny rekrutowane były do projektu przez uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji z pedagogiem telefonicznie, e – mailowo, telefonicznie lub koordynatorowi RPZ.

4. Realizacja szkolenia dla trzech kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe według programów szkoleniowych „Pride”, „Rodzina” lub innych akceptowanych przez ministerstwo dających odpowiednie kwalifikacje przewidziana jest na 2020 rok z uwagi na brak chętnych kandydatów w chwili obecnej.

W minionym kwartale wyłonieni w drugim i trzecim kwartale specjaliści, tj. psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci, psychoterapeuta i prawnik realizowali poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu. Po raz kolejny przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie psychiatry, który został wyłoniony i podpisał umowę, jednak nie rozpoczął jeszcze świadczenia poradnictwa specjalistycznego. Utworzono grupę wsparcia i zrealizowano dwa jej spotkania.

6. Zrealizowano pierwszą edycję stacjonarnych warsztatów kompetencji rodzicielskich dla dorosłych członków rodzin uczestniczących w projekcie.


7. Dwoje asystentów rodziny – jeden pracownik oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi zatrudniony na potrzeby projektu – realizowali nadal usługi pracy z rodziną – asystenturę rodzinną. Usługami asystentury rodzinnej było objęte łącznie 67 osób w 21 rodzinach.


W odniesieniu do wszystkich zadań podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.

Trzeci kwartał roku 2019:

1. Interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej i psychologicznej mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego. Psycholog dyżurował w siedzibie tut. Centrum w godzinach 7.45 – 15.45. Interwent pełnił również dyżury w II i IV wtorek miesiąca w godzinach 16 – 17. Pozostałe wtorki dyżurował w siedzibie GOPS w Siechnicach oraz w PCUS w Kątach Wrocławskich. Na spotkanie z interwentem można było zapisać się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Centrum. W nagłych sytuacjach psycholog przyjmował bez zapisów, istniała również możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia.
W ramach zadania obywały się konsultacje prawnika (pracownik PCPR), który świadczył bezpłatne poradnictwo prawne przez dwie godziny tygodniowo. Do prawnika obowiązywały zapisy telefoniczne, e-mailowe lub osobiste.
Specjalista ds. uzależnień dla dorosłych w ramach udzielanego wsparcia prowadził konsultację dla osób uzależnionych, profilaktykę dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, udzielał wsparcia osobom współuzależnionym, a także osobom, które odbyły terapię uzależnień i wymagają wsparcia w zachowaniu trzeźwości. Terapeuta uzależnień pełnił dyżur średnio 30 godz. miesięcznie. Na spotkania z terapeutą obowiązywały zapisy telefoniczne, e-mailowe lub osobiste.
Tut. Centrum przeprowadziło postępowanie ofertowe w celu wyłonienia specjalisty ds. uzależnień dla dzieci. Z uwagi na brak możliwości udokumentowania, że usługa objęta zapytaniem zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, postępowanie zostało unieważnione. W związku z powyższym tut. Centrum ponownie ogłosiło konkurs ofert. Zapytanie ofertowe zawierające wymagania formalne oraz termin składania ofert z dnia 3 września 2019 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Nie wpłynęła żadna oferta.

2. Wszczęto procedurę szacowania kosztów zamówienia. Zapytania z prośbą o wycenę szkolenia rozesłano do 5 potencjalnych wykonawców z terenu Wrocławia. Nie wpłynęła żadna odpowiedź.
    
3. Pedagog świadczył usługi wsparcia rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wrocławskiego przez 4 godziny tygodniowo. Oferowane wsparcie pedagogiczne miało na celu poprawę funkcjonowania szkolnego wychowanków, a także poprawę i nauczanie prawidłowych postaw rodzic – dziecko. Rodziny rekrutowane są do projektu przez uprzednie zgłoszenie potrzeby konsultacji z pedagogiem telefonicznie, e–mailowo, telefonicznie lub koordynatorowi RPZ.

4. Realizacja szkolenia dla trzech kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe według programów szkoleniowych „Pride”, „Rodzina” lub innych akceptowanych przez ministerstwo dających odpowiednie kwalifikacje przewidziana jest na 2020 rok z uwagi na brak chętnych kandydatów w chwili obecnej.

5. W minionym kwartale przeprowadzono i zakończono postępowania – zgodnie z PZP – oraz wyłoniono następujących specjalistów: psychoterapeuta, prawnik oraz psycholog dla dzieci. Podjęto kolejne postępowanie – zgodnie z PZP – mające na celu wyłonienie psychiatry, jednak wpłynęła jedynie oferta z zakładu opieki zdrowotnej dysponującego lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii. W związku z wątpliwościami odnośnie możliwości powierzenia realizacji zadania lekarzowi w trakcie specjalizacji wystąpiono z zapytaniem do DWUP, jednak z powodu przedłużającego się okresu oczekiwania na odpowiedź lekarz – o a co za tym idzie oferent – zrezygnowali z ubiegania się o realizację zamówienia.

6. Podjęto natomiast postępowanie  – zgodnie z PZP – mające na celu wyłonienie realizatora usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów kompetencji rodzicielskich i warsztatów kompetencji społecznych dzieci, które jednak zostało unieważnione. Następnie podjęto  kolejne postępowanie, które nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.

7. Dwoje asystentów rodziny – jeden pracownik oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi zatrudniony na potrzeby projektu – realizowali nadal usługi pracy z rodziną – asystenturę rodzinną. Usługami asystentury rodzinnej było objęte 65 osób w 20 rodzinach.

W odniesieniu do wszystkich zadań podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.


Drugi kwartał roku 2019:


1. Zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu psycholog-interwent kryzysowy udzielał natychmiastowej pomocy osobom w kryzysie, które zgłosiły potrzebę kontaktu poprzez uprzednie umówienie się na wizytę (drogą telefoniczną lub mailową) oraz poprzez zgłoszenie się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, tzw. „pierwszy kontakt”. Dyżur interwenta odbywał się w godzinach pracy Centrum tj. od 7:45 do 15:45, w II i III wtorek każdego miesiąca czas pracy wydłużony był do godziny 17:00. Zaplanowany dyżur w Gminie Siechnice został wyznaczony na IV czwartek każdego miesiąca, w Gminie Kąty Wrocławskie na IV środę każdego miesiąca (z uwzględnioną możliwością zwiększenia dostępności usług interwencyjnych w przypadku zapotrzebowania).

Do zadań interwenta należało udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego oraz kierowanie osób do specjalistycznych form wsparcia psychicznego tj. poradnie zdrowia psychicznego, konsultacji psychiatrycznych, długoterminowych kontaktów terapeutycznych. Diagnozując potrzeby osób będących w kryzysie proponowano także wsparcie prawne. W okresie sprawozdawczym pomocy interwencyjnej udzielono 4 osobom. 

 

2. Wyłoniono specjalistę ds. uzależnień dla dorosłych.

 

3. Prowadzenie poradnictwa (m.in. psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego) Zadanie zostało zrealizowane poprzez zatrudnienie pedagoga świadczącego wsparcie w wymiarze 4 godz./tydzień przez cały okres realizacji projektu. Pomoc pedagogiczna kierowana była do dzieci w wieku szkolnym, wychowujących się rodzinie zastępczej spokrewnionej i rodzin. Szczególny nacisk kładziony był na kształtowanie prawidłowego wzorca postaw relacji dziecko- rodzic oraz w zakresie funkcjonowania szkolnego. Pomoc pedagogiczna w okresie sprawozdawczym skoncentrowana była na kompleksowej pomocy i wsparciu rodzinie z dzieckiem (2 osoby).

 

4. Rekrutowano uczestników do warsztatów kompetencji rodzicielskich oraz do warsztatów kompetencji społecznych.

 

5. Rekrutowano kandydatów na rodziny zastępcze do programu szkoleniowego „Pride” lub „Rodzina”

 

6. Przeprowadzono i zakończono postępowania – zgodnie z PZP – oraz wyłoniono następujących specjalistów: psycholog dla rodziców, mediator oraz trener prowadzący grupę wsparcia. Podjęto postępowanie mające na celu wyłonienie psychiatry, jednak zostało ono unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. Podjęto postępowanie mające na celu wyłonienie psychoterapeuty, które zostało unieważnione, ponieważ wpłynęła jedna oferta, a wykonawca, po wezwaniu go do złożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby wskazanej w ofercie nie złożył ich w wymaganym terminie i został wykluczony z postępowania. Podjęto postępowania mające na celu wyłonienie następujących specjalistów – prawnika oraz psychologa dla dzieci. Nie zostały one jednak one rozstrzygnięte i zakończone do końca okresu objętego wnioskiem o płatność, ponieważ oferenci zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie.

 

7. Usługami asystentury rodzinnej było objęte 68 osób w 21 rodzinach z terenu gminy Siechnice.

 

8. Prowadzono działania w celu wytypowania rodzin, które podejmą się roli rodzin wspierających.

 

9. Zrealizowano wypłatę świadczenia pieniężnego dla jednej zastępczej rodziny spokrewnionej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

 

10. Zakupiono materiały biurowe.

 

11. W odniesieniu do wszystkich zadań w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wniosek o płatność podejmowano działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji takie jak: - wsparcie realizowano z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równego dostęp do oferty projektowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami; - stosowanie języka wrażliwego na płeć; - umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami odwiedzenia ich w domu w celu udzielenia informacji o projekcie i pomocy w wypełnieniu dokumentacji projektowej; - uświadomienie i przeszkolenie personelu projektu na temat obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej projektu.

Pierwszy kwartał roku 2019:

 

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zatrudniono  psychologa-interwenta kryzysowego. Do zadań interwenta należy udzielenie natychmiastowej pomocy osobom w kryzysie, które zgłosiły potrzebę kontaktu poprzez uprzednie umówienie się na wizytę(drogą telefoniczną lub mailową) oraz poprzez zgłoszenie się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (tzw. „pierwszy kontakt”). Dyżur interwenta odbywał się w godzinach pracy Centrum tj, od 7:45 do 15:45, w II i III wtorek każdego miesiąca czas pracy wydłużony był do godziny 17:00, w uzasadnionych przypadkach konsultacje odbywały się poza godzinami pracy Centrum. Zaplanowany dyżur w Gminie Siechnice został wyznaczony na IV czwartek każdego miesiąca, w Gminie Kąty Wrocławskie na IV środę każdego miesiąca (z uwzględnioną możliwością zwiększenia dostępności usług interwencyjnych w przypadku zapotrzebowania).Do zadań interwenta należało udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego oraz kierowanie osób do specjalistycznych form wsparcia psychicznego tj. poradnie zdrowia psychicznego, konsultacji psychiatrycznych, długoterminowych kontaktów terapeutycznych. Diagnozując potrzeby osób będących w kryzysie proponowano także wsparcie prawne oraz przy występowaniu uzależnień konsultacje ze specjalistą w tym zakresie. W minionym kwartale zorganizowano spotkanie informacyjne dla specjalistów pracujących w obszarze wspierania rodziny z 9 gmin tj. Czernica, Długołęka, Mietków, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka i Żórawina, na którym przedstawiono ofertę dotycząca wsparcia interwencyjnego na terenie Powiatu. Pomocy udzielono 6 (sześciu) osobom.


 

2. Zatrudniono pedagoga świadczącego wsparcie w wymiarze 4 godz./tydzień przez cały okres realizacji projektu. Pomoc pedagogiczna kierowana była do dzieci w wieku szkolnym, wychowujących się rodzinie zastępczej spokrewnionej (dziadkowie, starsze rodzeństwo). Szczególny nacisk kładziony był na kształtowanie prawidłowego wzorca postaw relacji dziecko- rodzic oraz w zakresie funkcjonowania szkolnego. Pomocy pedagogicznej udzielono 4 (czwórce) dzieci.


 

3. Rekrutowano uczestników do warsztatów kompetencji rodzicielskich oraz do warsztatów kompetencji społecznych.


 

4. Rekrutowano kandydatów na rodziny zastępcze do programu szkoleniowego „Pride” lub „Rodzina”


 

5. Rozpoznawano potrzeby uczestników w zakresie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz prowadzono rozeznanie rynku odnośnie zamówienie tego typu usług.


 

6. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach pracę w ramach projektu rozpoczęło dwóch asystentów rodziny – jeden pracownik został oddelegowany do projektu na cały etat, a drugi został zatrudniony. Dla nowego asystenta rodziny doposażono stanowisko pracy poprzez zakupienie laptopa oraz telefonu wraz z abonamentem. Usługami asystentury rodzinnej zostało objęte 65 osób w 20 rodzinach.

 
 

Programy społeczne i projekty