Dodatek dla gospodarstw domowych

W Gminie Siechnice wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17.

 

Dla kogo te świadczenia są skierowane?

Nowe świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest: 

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

UWAGA! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wymienione wyżej źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł  ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie  do  30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu.

Jaka jest kwota świadczenia?

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie jednorazowo w kwocie :

 • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych  w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł olejowy.

Terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17 w podanych poniżej godzinach;
 • wysłać pocztą z dopiskiem „dodatek dla gospodarstw domowych”;
 • wrzucić do skrzynki podawczej (urny) umieszczonej w budynku GOPS na I piętrze;

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 311 39 68 wew. 101 lub 103 

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:10 do 15:10

w środy w godzinach od 09:00 do 17:00

piątek - dzień bez interesantów

 

Programy społeczne i projekty