Usługi opiekuńcze

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze  zmianami) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług, okres ich świadczenia, a także inne okoliczności dotyczące świadczenia usług ustalone są w wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Decyzja dotycząca usług opiekuńczych wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną, osoby, której świadczone mają być usługi opiekuńcze.

Co do zasady usługi opiekuńcze są odpłatne, istnieje jednak możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 07.04.2015 r. poz.1600) ze zmianami.

 

Więcej informacji można na temat usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach można uzyskać wybierając wewnętrzny numer telefonu 114 lub osobiście w pokoju 114.

 

 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty