Zadania ZI

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Uznając, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności ludzkiej, mając na uwadze, że władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie, poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Siechnice, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,

 2. efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,

 3. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 4. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.

 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

 4. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).

 5. Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.

 6. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.

 7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 8. Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

 9. Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Miejsce posiedzeń: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach,

ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna

informacje pod nr tel. 71 311 39 68 w 109.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr  180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XLIII/320/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Programy społeczne i projekty