Świadczenia zdrowotne

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zmianami) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo:

- osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni);

- osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu;

- osoby inne, niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli nie uzyskujące miesięcznego dochodu większego niż 776,- zł. na osobę samotną lub 600,- zł. na osobę w rodzinie.

W przypadku tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez ubezpieczenia jest decyzja wydawana na 90 dni od daty złożenia wniosku lub od dnia udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym.

Decyzja taka wydawana jest przez ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną osoby wnioskującej o potwierdzenie jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.


Więcej informacji na temat potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:10 do 10:00, a w środę w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

 Źródło obrazu: Depositphotos

Programy społeczne i projekty