Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, na podstawie zawartej Umowy Gminy Siechnice, a Fundacją PGE w Warszawie na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych Gminy Siechnice, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie: listopad 2022 – grudzień 2022 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:

osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,
stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

osobie samotnie gospodarującej, której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) nie przekracza kwoty 2 265,01 zł netto.
osobie w rodzinie, w której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 ze zm.) nie przekracza kwoty 1 698,76 zł netto.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.)

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie z 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku tj. wniosek złożony w listopadzie 2022 r, dochody za miesiąc sierpień, wrzesień i październik  2022 r.

Ważne:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnym miesiącu - włącznie do grudnia 2022  r.

Ośrodek, przed przyznaniem dofinansowania, ma prawo weryfikacji zawartych we wniosku danych  wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna  od dnia 03.11.2022 r.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, pok.101 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Programy społeczne i projekty