Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, na podstawie zawartej Umowy Gminy Siechnice, a Fundacją PGE w Warszawie na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych Gminy Siechnice, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie: listopad 2021 – grudzień 2021 r.
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna  od 02.11.2021 r.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:
-  osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,
- stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.
 

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) nie przekracza kwoty 2.066,99 zł netto.
- osobie w rodzinie, w której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) nie przekracza kwoty 1.550,24 zł netto.
Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych. 
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie z 3 miesięcy
poprzedzających termin złożenia wniosku tj. wniosek złożony w listopadzie 2021 r, dochody za miesiąc sierpień, wrzesień i październik  2021 r.


Ważne:
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnych miesiącach - włącznie do grudnia 2021  r. 
Ośrodek, przed przyznaniem dofinansowania, ma prawo weryfikacji zawartych we wniosku danych  wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. 
Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, pok. 107.
 

Programy społeczne i projekty