Dofinansowanie do ciepła sieciowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, na podstawie zawartej Umowy Gminy Siechnice, a Fundacją PGE w Warszawie na dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych Gminy Siechnice, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do ciepła sieciowego w okresie:  październik 2023 r.  – listopad 2023 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna  od 02.10.2023r. 


Kto może ubiegać się o dofinansowanie do ciepła sieciowego:

-  osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej,

- stale zamieszkują na terenie gminy Siechnice i korzystają z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy finansowej :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1335) nie przekracza kwoty 2 538,46 zł netto.

osobie w rodzinie, w której dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2023 r. poz.1335) nie przekracza kwoty 1 903,85 zł netto.

Za dochód od 1 lipca 2023 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z  2023 r. poz. 390 ze zm.)

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o uzyskanym dochodzie z 3 miesięcy  poprzedzających termin złożenia wniosku tj. wniosek złożony w październiku 2023 r., dochody za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień  2023 r.

Ważne:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania w bieżącym i kolejnym miesiącu - włącznie do listopada 2023  r. 

Ośrodek, przed przyznaniem dofinansowania, ma prawo weryfikacji zawartych we wniosku danych wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. 

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania i uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/311-39-68, wew. 101.

 

 

 

Programy społeczne i projekty