Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1)    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)    opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)    osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 (netto).

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1)    18 roku życia lub

2)    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3)    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2)    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie  zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: 

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI:

OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024,

który trwa od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.

 

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1.    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (wzór wniosku do pobrania);

2.    w przypadku cudzoziemców – kserokopie aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” i/lub paszportów (oryginały do wglądu);

3.    kserokopie PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2022 r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopie wszystkich tych dokumentów);

4.    jeżeli członek rodziny prowadził w 2022r. lub nadal prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce i wysokości podatku opłaconego za 2022 r.

5.    oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny, którzy takie dochody osiągnęli w 2022 r. (wzór formularza do pobrania jako załącznik do wniosku);

6.    jeżeli ojciec dziecka jest nieznany - kserokopia aktu zupełnego urodzenia dziecka (oryginał do wglądu);

7.    jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

8.    zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2022 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku - oryginał).

9.    dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

10.     w przypadku, gdy członek rodziny świadczy alimenty świadczone na rzecz innych osób  w roku 2022 należy potwierdzić ten fakt orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty – przelewy bankowe lub przekazy pocztowe (nie uwzględnia się alimentów zaległych)

Stan cywilny wnioskodawców:

- żonaty/zamężna – brak dokumentu;

- kawaler/panna - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

- separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2022 lub w 2023 utraciła dochód, należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

1.    utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT -11 za 2022 rok;

2.    utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło – kserokopia umowy i/lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz PIT-11 za 2022 rok;

3.    uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2022 rok;

4.    utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2022 r. z PUP;

5.    utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2022 rok wystawiony przez ten organ;

6.    wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2023r. poz. 1230 ze zm. ) - wydruk z CEIDG,  zaświadczenie z ZUS/oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT-36 za 2022 rok;

7.    utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2022 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia);

9.    utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2022 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2022 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2022 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

1.    uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kserokopia umowy i PIT- 11 za 2022 rok);

2.    uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie lub decyzja PUP;

3.    uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT-40 za 2022 rok wystawiony przez ten organ

4.    zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2022 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

5.    rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2022 rok, a w przypadku ryczałtu i karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2022 r.;

6.    wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm. ) - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2022;

7.    uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2021 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8.    uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2022.

UWAGA!!! 

Kserokopie wymaganych dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.

 

Obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2022 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej lub nastąpiły inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego należy BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWO ten fakt zgłosić. 

Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

 

 

 

Programy społeczne i projekty