BEZPIECZNE OGRZEWANIE DOMÓW I MIESZKAŃ

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Siechnice,

 

            Rozpoczynająca się zima jak co roku wiąże się z koniecznością ogrzania naszych domów i mieszkań. W tym roku kryzys energetyczny, rosnące ceny i problemy z zakupem różnego rodzaju opału powodują, że może się to okazać trudnym wyzwaniem również dla osób, które w poprzednich latach dobrze radziły sobie z zapewnieniem ciepła w swoich domach. Być może część mieszkańców będzie chciała zmienić sposób ogrzewania, zastosować inne paliwa i źródła ciepła lub wykorzystać je w sposób bardziej ekonomiczny. To oczywiście zrozumiała potrzeba, pamiętajmy jednak przy tym, że najważniejsze, ważniejsze nawet od zapewnienia sobie i swojej rodzinie komfortowej temperatury w pomieszczeniach, jest bezpieczeństwo.

            W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach objął pomocą aż jedenaście rodzin z czterech budynków, które zostały poważnie uszkodzone lub całkowicie zniszczone w wyniku pożarów. Ucierpiało w nich blisko 30 osób (w tym dzieci i osoby starsze), a jedna osoba uległa poważnym poparzeniom wymagającym leczenia szpitalnego. Przyczyny pożarów były rozmaite, z pewnością jednak żadna z osób nimi dotkniętych nie chciała ryzykować bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny ani utraty dobytku.

            Pożar to konieczność nagłego ratowania od ognia siebie i bliskich, ryzyko poparzenia lub uduszenia dymem, a wreszcie utrata domu i zgromadzonych w nim urządzeń i rzeczy, z których część przedstawia nie tylko wartość materialną i użytkową, ale często również sentymentalną, jak choćby rodzinne pamiątki.

Nie warto narażać się na takie dramatyczne sytuacje.

 

 

Przyczyny pożarów

 

Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na przeważnie późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie straży pożarnej.

Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w obiektach mieszkalnych należały:

1. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych, a więc np. 

 • rozpalanie ognia w piecu przy zastosowaniu cieczy łatwopalnej, np. rozpuszczalnika, benzyny, oleju napędowego;
 • brak nadzoru nad piecami w czasie palenia w nich.
 • niezachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego;
 • suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w  bliskim sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła;
 • zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy;
 • wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie;

2. Nieostrożność osób dorosłych, a więc np.:

 • zasypianie z papierosem w ustach lub porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych;
 • pozostawianie otwartego ognia (świec, lamp, potraw gotujących się na kuchence gazowej) bez nadzoru;
 • zostawianie rozgrzanego żelazka na ubraniach;
 • zapominanie o włączonej grzałce do wody;
 • osłonięcie żarówki papierowym abażurem;
 • wyrzucanie żarzących się niedopałków do kosza.

3. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewodów, oświetlenia oraz sprzętów gospodarstwa domowego i urządzeń RTV.

4. Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

5. Podpalenia.

Na niektóre przyczyny – takie jak podpalenia – nie mamy wpływu. Przed niektórymi zagrożeniami pożarowymi można się jednak uchronić, zachowując zdrowy rozsądek oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

 

Zasady bezpiecznego ogrzewania

 

1. Nie składuj materiałów palnych (np. opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) w pobliżu pieca i innych urządzeń grzewczych ani nie ustawiaj urządzeń grzewczych na łatwopalnym podłożu;

2. Nie rozpalaj ognia w piecach, piecykach ani kominkach łatwopalnymi materiałami i cieczami, takimi jak np. benzyna, rozpuszczalnik czy denaturat; 

3. Stosuj odpowiednie do danego urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji spowodować pożar, wybuch lub zaczadzenie;

4.  Nie ograniczaj dopływu świeżego powietrza, zwłaszcza do kotłowni, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane gazem, aby możliwe było pełne, a tym samym bezpieczne spalanie.  Zapewnij stały dopływ świeżego powietrza poprzez urządzenia napowietrzające zainstalowane w oknach lub przez rozszczelnienie skrzydła okiennego.

5. Nie używaj elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie;

6. Nie obciążaj nadmiernie instalacji elektrycznej przez włączanie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy;

7. Unikaj ładowania urządzeń elektrycznych w nocy lub w czasie nieobecności w domu. W tym czasie może dojść do zwarcia, a w konsekwencji do zaprószenia ognia i pożaru.

8. Nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest 

przewidziane do samodzielnej pracy; 

9. Stosuj tylko sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze oraz używaj ich zgodnie z instrukcją;

10. Nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych, a naprawy powierzaj wykwalifikowanemu serwisowi;

11. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku, a na początku sezonu grzewczego sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody.

 

Warto również pamiętać o montażu czujek dymu oraz czadu – wczesne ostrzeżenie o wystąpieniu niebezpieczeństwa daje możliwość szybkiej reakcji i uratowania życia i mienia.

 

Zwracając uwagę na powyższe wskazania, stosując się do zaleceń producentów sprzętu grzewczego, montując czujki dymu i tlenku węgla oraz opierając się na zasadach zdrowego rozsądku, przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie nasze, naszych rodzin i naszych współlokatorów.

 

 

Programy społeczne i projekty