Dodatek dla gospodarstw domowych - informacja

W dniu 15 września 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 ) wprowadzającej dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy


Ww. źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r.,albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym. 

W dniu 20.09.2022 r.  rozporządzeniem został określony wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. W chwili obecnej czekamy na druki wniosków.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Siechnice jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach Ośrodka oraz Gminy Siechnice.

Programy społeczne i projekty