Informacja dla rodziców i dzieci przybywających z Ukrainy

 


• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.
 


• Зберıть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довıдки тощо). Якщо у вас їх немає – напишıть заяву про загальну кıлькıсть закıнчених рокв навчання ıз зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
• Зв'яжıться з вибраною вами польською школою ı подайте заяву про прийняття у школу. Рıшення про прийняття приймає директор.
• Початкова школа в районı , де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншı початковı та середнı  школи приймають дıтей у мıру наявност  вıльних мıсць.
• Якщо у вибранıй школı в даному класı немає мıсць, зв’яжıться з управлıнням гмıни, в якıй ви живете, ı попросıть вказати школу, яку ваша дитина зможе вıдвıдувати.


• Навчання дıтей ı молод у вıцı 7-18 рокıв у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
• Для учнıв, якı недостатньо володıють польською мовою, школа органıзовує додатковı безкоштовнı уроки польської мови. У школı також можуть бути створенı т. зв пıдготовчı вıддıлення.
• Іноземнı учнı можуть скористатись корекцıйними заняттями з навчальних предметıв.
• Учнı та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогıчну допомогу у зв'язку з мграцıйним досвıдом, надану, зокрема, психологами, педагогами ı педагогıчними терапевтами.
 

 

 

Źródło: Informacja dla rodziców i dzieci z Ukrainy

Programy społeczne i projekty