Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały nr XLVII/422/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Burmistrz Siechnic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Konkurs obejmuje:

1)    organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży promujący zdrowy tryb życia (z programem profilaktycznym):

  • w formie zajęć stacjonarnych i wyjazdowych w ciągu roku;

2)    zorganizowanie na terenie gminydziałań informacyjno-promocyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w formie kampanii edukacyjnej poprzez: 

  • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących problemu zażywania środków psychoaktywnych dla młodzieży i dorosłych oraz dystrybucja w placówkach oświatowych i środowisku (w tym podczas lokalnych wydarzeń terenowych np. festynów);
  • spotkania edukacyjne w szkołach z kadrą, rodzicami i uczniami;
  • spotkania edukacyjne ze służbami gminnymi, jednostkami pomocniczymi (Przewodniczącymi Rad Osiedli, sołtysami) działającymi na terenie Gminy;
  • zorganizowanie wizyty w placówce lecznictwa odwykowego od substancji psychoaktywnych, połączonej ze szkoleniem dla przedstawicieli służb, radnych, kadry pedagogicznej.

Zasady konkursu określa Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.

Termin i sposób składania ofert: do dnia 01.03.2022 roku do godz. 15.10.

Ofertę należy wypełnić, wygenerować i złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie www.witkac.pl. Następnie wygenerowaną w ww. systemie ofertę należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta oraz złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.

 

https://www.siechnice.gmina.pl/strona-3682-ogloszenie_otwartych_konkursow_ofert_na.html

 

Programy społeczne i projekty