Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 (nabór)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 16.08.2023 r. nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia lub ich bliskich o zadeklarowanie swojego zainteresowania tą formą wsparcia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach do dnia 12 września 2023 r. 

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 71 311 39 68;
  • mailowo pod adresem gops@gops-siechnice.org.pl
  • osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie;

 

W załączeniu Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego – edycja 2024

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty