Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki konsultacji społecznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2023-2027

Opinie, wnioski i uwagi do projektu strategii będzie można wnosić do Burmistrza Siechnic w terminie przeprowadzania konsultacji tj. w dniach 27.01.2023-17.02.2023 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub poprzez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Kancelarię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach funkcjonowania lub w formie elektronicznej na adres: konsultacje@umsiechnice.pl, gops@gops-siechnice.org.pl.

Wyniki   konsultacji  zostaną   opublikowane   na  stronach   internetowych i tablicach ogłoszeń Gminy Siechnice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do 10.03.2023 r. 

Osobą udzielającą odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bryłkowska-Hehn jbrylkowska@gops-siechnice.org.pl

tel. 71/311 39 68 

 

 

Źródło zdjęcia: freepik

Programy społeczne i projekty