Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”.

Kwota dofinansowania – 222 312,16 zł.
Całkowita wartość – 222 312,16 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Siechnice;
2. Posiadanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zmianami).

W roku 2024 objętych wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z Programu zostanie 10 osób z terenu Gminy Siechnice, w tym: troje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności jedna osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz sześć osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każda z rodzin nieodpłatnie otrzyma do wykorzystania liczbę godzin zależną od stopnia niepełnosprawności (385 godzin niepełnosprawność znaczna, 330 godzin niepełnosprawność umiarkowana oraz orzeczona do 16 roku życia, dziecko – 360 godzin), w trakcie których asystent osobisty wspierać będzie osobę niepełnosprawną zgodnie z jej potrzebami oraz możliwościami.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach będą koordynować i monitorować przebieg realizacji Programu będąc w stałym kontakcie zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z osobami będącymi asystentami. Obecnie świadczone wsparcie asystenta będzie trwać do końca 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 39 68 wew. 112.

 

Źródło zdjęcia okładkowego: Freepik

Programy społeczne i projekty