"Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2023"

“KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023”

 

  Gmina Siechnice przystąpiła do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program jest kontynuacją Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego w ubiegłych latach. Gmina Siechnice realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów 2023” w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. Wdrażaniem programu zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, a program współfinansowany przez Gminę Siechnice oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia oraz prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Teleopieka polega na udostępnieniu seniorom opasek bezpieczeństwa.  Wyposażone są one w jeden przycisk SOS, czujnik upadku i czujnik zdjęcia opaski oraz lokalizator GPS. W sytuacji zagrożenia, po wciśnięciu przez seniora przycisku SOS zgłasza się ratownik medyczny, który po rozeznaniu sytuacji – o ile to możliwe poprzez rozmowę z seniorem – a także korzystając z przekazanych wcześniej do telecentrum informacji o stanie zdrowia i przyjmowanych przez seniora lekach, podejmuję decyzję o wezwaniu pogotowia lub poinformowaniu rodziny albo osoby do kontaktu wskazanej wcześniej przez użytkownika opaski.

  Wykonawcą wybranym do realizacji usługi w gminie Siechnice jest firma telemedyczna SIDLY. Czterdzieścioro chętnych seniorów Gminy Siechnice otrzymało opaski telemedyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, gdyż ratownicy medyczni z telecentrum SIDLY Healthcare poprzez opaskę monitorują ich parametry życiowe. 

  Program będzie realizowany do końca roku, a jego podsumowanie nastąpi w grudniu 2023 r. 

Ponieważ zdarza się, że z różnych powodów seniorzy rezygnują z opasek, cały czas istnieje możliwość przystąpienia do programu nowych osób. W związku z tym osoby chętne do wzięcia udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” jeszcze w roku 2023 zapraszamy do kontaktu z pracownikiem GOPS w Siechnicach:

 

Anna Suchostawska

Telefon: 71 311 39 68 wewn. 122,

Poczta e-mail: asuchostawska@gops-siechnice.org.pl 

 

Programy społeczne i projekty